Привредна комора Војводине

јул 12, 2024

јул 12, 2024

Удружење услуга

Удружење услуга је основни облик организовања и рада у Привредној комори Војводине грански повезаних чланова коморе, ради остваривања заједничких интереса за поједине гране привреде.Чланови коморе су организовани у Удружењу услуга према претежној делатности коју обављају. Према одлуци о организовању чланова ПКВ у гранска удружења, у Удружењу услуга организовани су чланови ПКВ из делатности: трговине, туризма, електронских комуникација и информационо друштво, саобраћаја, банкарства , осигурања и других финансијских институција, креативне индустрије, стручне, научне и техничке делатности, приватно обезбеђење и остале услужне делатности,комуналне делатности .

Удружење услуга Привредне коморе Војводине обавља следеће послове:

Организује и реализује седнице Одбора Удружења услуга и групација

Прати и анализира текућа кретања у одређеном сектору привреде и заступа интересе и предлаже мере за унапређење привредног амбијента и побољшање услова пословања

Организује јавне расправе на текст нацрта закона и подзаконских аката у сарадњи са ресорним министарствима

Разматра и даје образложене ставове чланова Удружења органима коморе на нацрте закона и других прописа, иницијатива , са становишта њиховог утицаја на услове пословања и развој појединих делатности

Организује посете и наступе привреде на сајмовима

Организује пословне форуме и Б2Б сусрете у циљу повезивања привредних друштава са потенцијалним партнерима у земљи и иностранству

Организује едукације, обуке и друге видове стручног усавршавања

Информише чланове удружења о подстицајним и кредитним средствима из домаћих извора

Одбор Удружења услуга је орган Удружења услуга који разматра и решава питања из делокруга удружења која су од заједничког интереса за чланове Коморе који припадају Удружењу. Одбор Удружења услуга ПКВ чине представници привредних друштава која припадају делатностима саобраћаја, трговине, комуналне делатности и туризма.

Одбор удружења услуга има 15. чланова.

Игор Прља  ЈП „ Суботица- транс “ Суботица – председник Одбора Удружења услуга

Групације Удружења услуга Групација је облик непосредног повезивања чланова Коморе у оквиру Удружења услуга , ради разматрања и предлагања ставова о питањима од њиховог интереса, водећи рачуна о интересима привреде у целини. Одбор удружења услуга је донео Одлуку о образовању пет групација, једног Савета и једне Секције.

Послови и задаци Групације су:

– праћење прописа из области ТОР-а и активно учешће у изради и доношењу истих

– прикупљање и објављивање информација из области ТОР-а у циљу обавештавања јавности и спречавања злоупотреба

– повезивање Групације са сличним или истим телима и удружењима у земљи и иностранству

– кроз сарадњу са медијима да се појача утицај на јавност и подигне свест о значају безбедног транспорта опасне робе

-текућа проблематика учесника у ТОР-размена искустава из свакодневне праксе, предлагање решења у циљу превазилажења проблема са којима се сусрећу учесници у ТОР

Јелена Ходак, PR“ SAVHEM“ Нови Сад  – председница  Групације за транспорт опасне робе

E-mail: grupacijator@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:

-праћење и анализирање привредних кретања и предлагање мера за унапређење услова рада и пословања својих чланова

-предлагање измена и допуна законских и подзаконских аката у области трговине и праћење ефеката њихове примене у пракси

-учествовање у јавним расправама

-предлаже мере пословне политике које утичу на пословање трговинских предузећа /порези, цене, контроле квалитете, заштите потрошача, итд.

-подстиче трговинска предузећа у тражењу нових тржишта, нових купаца и новог начина рада

Споменко Ђордан,  „OKSA d.o.o. „ Novi Sad – председник Групације за трговину

E-mail: grupacijatrgovine@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:

– Праћење и анализа пословања туристичко-угоститељске привреде

– Организовање пословних сусрета привредних субјеката у циљу повезивања са привредним субјектима у земљи и иностранству

– Организовање наступа на сајмовима у земљи и иностранству и манифестацијама од посебног интереса за ову делатност

– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију

– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања

– Информисање привредних субјеката о могућностима коришћења средстава из фондова намењених овој грани привреде

– Организује обуке и тренинге у циљу стицања специфичних знања, способности и вештина

– Разматрање других питања од значаја за рад Групације

Борис Еремић,“ Kompas tourism&travel“ Novi Sad- председник Групације за туризам и угоститељство

E-mail: grupacijaturizam@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:

-разматрање текуће проблематике у раду јавно комуналних предузећа

-упознавање чланица групације о прописима усаглашеним са прописима ЕУ

-достављање информација релевантних за обављање комуналне делатности, приватизацију као и едукацију запослених у комуналној делатности (одржавање стручних скупова, семинара и сл.)

-разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапредјења рада и пословања

Ђорђевић Снежана,  ЈКП „ Зеленило и чистоћа“ Зрењанин – председница Групације за комунално стамбену делатност

E-mail: grupacijakomunalno@pkv.rs

Послови и задаци Групације су:

-унапређење квалитета рада у струци и подизање нивоа у вођењу пословних књига привредних субјеката

-едукација радника рачуноводствених агенција

-промовисање предности дуалног школовања у односу на класично образовање

-активно учешће у формулисању предлога решења за промене законских прописа и рачуноводствене праксе, кроз ангажовање у јавним расправама, семинарима и другим скуповима

-организација округлих столова и стручних скупова

Јован Беара  „ 3D ART“ Нови Сад – председник Групације за рачуноводствене послове

E-mail: grupacijaknjigovodje@pkv.rs

-Основни задатак овог Савета је  подизање свести о значају очувања и унапређења традиционалних вредности старих заната, нематеријалног културног наслеђа Војводине.

-Развој предузетништва  постаје све важнији фактор у укупној привредној активности наше земље.

-Савет  своје активности усмерава на стварање што повољнијег амбијента пословања и унапређења положаја занатлија и предузетника и  промоцији њихових производа и услуга

-Савет отвара могућност за заједничко деловање у правцу остваривања основне статусне улоге и позиције како предузетника тако  и њихових удружења.

Славко Новаковић , Удружење самосталних  занатлија Новог Сада – председник Савета за занатство, старе занате и предузетништво

E-mail: preduzetnistvo@pkv.rs

-Секција је усмерена на праћење примене прописа, покретање иницијатива за њихово унапређење, сарадњу и дијалог са Министарством финасија , Народном банком Србије и другим надлежним институцијама и организацијама са циљем унапређења амбијента у коме банке , осигуравајуће куће , друштва за управљање добровољним пензијским фондовима послују чиме би се истовремено подигао ниво и квалитет услуге који је привредним субјектима потребан.

-Секција ће омогућити међусобну размену искустава и информација у циљу унапређења пословне праксе , праћење актуелних трендова на тржишту, организације конференција, саветовања, округлих столова ,семинара , дебата и расправа по свим актуелним питањима из овог сегмента услужних делатности.

Добривоје Марковић „  ДДОР Гарант Ад „  –  председник Секције за финансијске и банкарске послове, осигурање и пензионе послове и фондове

E-mail: sfbop@pkv.rs

-Секција за креативне индустрије има за циљ да на ефикасан начин подржи даљи развој креативног сектора у Војводини и да омогући препознатљивост и заступљеност привредних субјеката и појединаца у овој области. Рад секције се заснива на комбиновању елемената креативности и бизниса у циљу остваривања економског развоја и промоције војвођанске привреде и туристичке понуде.

Секција за креативне индустрије:

-прати примене прописа и покреће иницијативе за њихово унапређење и измене постојећих законских регулатива

-омогућава међусобну размену искустава и информација у циљу унапређења пословне праксе

-заступа интересе привредних субјеката и удружења из сектора креативне индустрије

-организује конференције, обуке и семинаре, форуме и јавне расправе из области креативне индустрије

E-mail: kreativneindustrije@pkv.rs

Poslednji vesti za udruženje usluga

Секретар Удружења услуга

Бранислав Мамић

Секретар Удружења услуга Привредне коморе Војводине

Тел: +381 21 480 3716
Емаил адреса: branislav.mamic@pkv.rs

Strategy development

Range of markets

forex

Trade Forex with leverage, sixty currency pairs, fast execution and No Dealing Desk.

indices

Trade 15 Index CFDs and take a position according to your view of the overall market.

metals

Trade gold and silver and take advantage of our advanced platforms and no-deposit-fees policy.

oil range

Trade Brent Crude and WTI light crude oil. No deposit fees.

Trade on the go!