Привредна комора Војводине

јун 21, 2024

јун 21, 2024

Удружење индустрије

Удружење индустрије Привредне коморе Војводине је основни облик организовања и рада у Комори оних чланица Коморе чија је основна делатност енергетика и енергетско рударство, маталска, електро индустрија, рудници метала и металургија, грађевинарство, индустрија грађевинског материјала и стамбена индустрија, хемијска, гумарска индустрија и и ндустрија неметала, индустрија текстила, одеће, коже и обуће.

Удружење индустрије Привредне коморе Војводине обавља следеће послове:

Учествује у организовању јавних расправа на предлоге закона и других прописа из области индустрије

Организује сајмове и друге манифестације од значаја за индустрију

Заступа интересе чланова Одбора и Групација, водећи рачуна о интересу привреде у целини

Организује и обезбеђује услове за договарање и сусрете привредника ради утврђивања и заузимања заједничких ставова и предлога и успостављања пословних веза

Организује и координира предавања, семинара и специјализованих куресева ради усавршавања и обуке чланова који се баве индустријом

Прати и анализира стање у индустрији и предлаже мере ради унапређивања услова рада и пословања својих чланова

Обавља и друге послове и задатаке којима се развија и унапређује пословање индустрије

Питања из делокруга Удружења разматра и решава Одбор Удружења, као орган Удружења. О питањима која разматра, Одбор Удружења утврђује ставове и доноси одлуке, закључке и препоруке. Покреће иницијативе пред покрајинским органима за уређење питања из области индустрије.

СЛОБОДАН РАДИШИЋ ЈП „Транснафта“ Панчево – председник Одбора Удружења индустрије

Мејл Удружења индустрије је:

industrija@pkv.rs

Групације Удружења индустрије Статутом Привредне коморе Војводине и Пословником о раду Одбора Удружења индустрије омогућено је да се у оквиру Удружења индустрије организују групације, као облик деловања свих субјеката који имају исти или сличан пословни интерес и потребу да заједно са другим субјектима, усклађују међусобне односе и обезбеђују заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту. У оквиру Удружења индустрије Привредне коморе Војводине формиране су три Групације и један Савет :

Ова Групација бави се тематиком која се тиче привреде у целини. Наиме, важност енергије је толико велика да су теме скоро увек глобално значајне. У раду Групације ПКВ ће покушати да у току ове године да одговор у вези са специфичности АП Војводине и могућности да се потенцијали максимално искористе. Биће покренута питања која су од значаја и за ширу стручну јавност из ове области.

Удруживање енергетике и енергетског рударства у Групацију у оквиру ПКВ, потекла је од иницијативе унутар ПКВ као и угледних компанија које се баве овом делатношћу, и који су сматрали да преко коморског система треба да обезбеде заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

Кроз коморски систем ће се јединствено заступати и штитити интереси чланица Групације за енергетику и енергетско рударство према државним органима, органима локалне смоуправе и другим институцијама система.

У оквиру коморског система Групација за енергетику и енергетско рударство ће се укључивати у јавну расправу у поступку доношења закона и других прописа који се односе на положај компанија које се баве овом делатношћу.

У оквиру активност коморског система у целини, служба Удружења индустрије ће у сарадњи са Групацијом за енергетику и енергетско рударство анализирати мере економске политике и укључивати се у предлагање актуелних мера којима треба да се унапреди пословање у овој делатности.

Кроз различите облике активности, (саветовања, семинаре, едукације, сајмови и сл.) Удружење индустрије ПКВ ће обезбеђивати услугу организације чланицама Групације за енергетику и енергетско рударство.

Циљ ПКВ јесте, да се преко Групације за енергетику и енергерско рударство промовише ова перспективна привредна грана.

Проф Золтан Заварго  „ Енеф Кластер“- председник Групације за енергетику и енергетско рударство

Мејл Групације за енергетику и енергетско рударство: industrija@pkv.rs

Овај сектор је показао виталност и способност да се докаже на веома озбиљним тржиштима и ПКВ је уверена да ће тако бити и у будућности, те је сходно наведеном покренута иницијатива за формирање Групације за металну и електро индустрију.

Групација ће заступаћи интересе својих чланица кроз успостављање контакта са државним органима и другим институцијама које утичу на пословање. Заједнички циљ је стварање такве пословне климе где ће привредни субјекти моћи да покажу и тржишно потврде свој квалитет, креативност и рад.

Групацију сачињавају представници предузећа и произвођачa, који се баве металном е електро индустријом.

Послови и задаци Групације су:

– Унапређење послова и усклађивање делатности Групације
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

ЗОРАН ПЕКЕЗ ВМЦ Темерин, председник Групације за металну и електро индустрију.

Мејл Групације за металну и електро индустрију: industrija@pkv.rs

Групација за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и стамбену индустрију представља веома развијен сегмент са широким бројем компанија. На овом тржишту је увек веома динамично, јер је њихово пословање у директној вези са целокупним развојем привреде, развојем инфраструктуре, потрошњом и дугорочним кредитирањем. У Групацији су присутни значајни представници сва три саставна сегмента овог тела.

Групација ће се трудити да максимално заштити интересе свих чланица кроз успостављање контакта са државним органима и другим институцијама које утичу на пословање како би се дошло до најквалитетнијих законских и подзаконских аката у овој области. Осим тога, биће обухваћена су и друга важна питања за функционисање овог сектора од чијег развоја зависи велики број других привредних субјеката.

Послови и задаци Групације су:

– Унапређење послова и усклађивање делатности Групације
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

Мирко Тривуновић „  Градитељ НС“- председник Групације за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала и стамбену индустрију

Мејл Групације за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала и стамбену индустрију : industrija@pkv.rs

Савет за циркуларну економију је стручно консултативно тело управног Одбора привредне коморе Војводине чијим радом координира Удружење индустрије . Циркуларна економија је нови концепт коришћења ресурса планете Земље којим се кроз нове методе – управљање отпадом и рециклажа , интегришу у економију са циљем веће искоришћености ограничених ресурса са циљем обнове екосистема. Коначан циљ циркуларне економије је нула отпада .

Задаци савета

  • Разматрају се питања везана за приступ који интегрише економију и систем управљања отпадом
  • Ради на побољшању реалног стања у областима управљања комуналним и индустријским отпадом , опасним отпадом , отпадним водама и другим питањима везаним за циркуларну економију
  • Припрема развојне пројекте из области циркуларне економије
  • Припрема и води едукације на тему циркуларне економије

Владимир Драговић „ DRA Group“ – председник Савета за циркуларну економију

Poslednji vesti za udruženje industrije

Секретар Удружења индустрије

Мр Зоран Трповски

Секретар Удружења индустрије Привредне коморе Војводине

Тел: +381 21 480 37 86
Емаил адреса: zoran.trpovski@pkv.rs

Strategy development

Range of markets

forex

Trade Forex with leverage, sixty currency pairs, fast execution and No Dealing Desk.

indices

Trade 15 Index CFDs and take a position according to your view of the overall market.

metals

Trade gold and silver and take advantage of our advanced platforms and no-deposit-fees policy.

oil range

Trade Brent Crude and WTI light crude oil. No deposit fees.

Trade on the go!