Привредна комора Војводине

окт 01, 2023

окт 01, 2023

Актуелни подстицаји у индустрији 18. септембар  2023. године

Р. бр.

Назив подстицаја/конкурса

Институција која додељује подстицај

Кратак опис

Датум објаве

Рок

1

КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И
ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и
половне опреме.

2022.

Трајно
актуелно

2

КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА
И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊЕ
МЕДИЦИНСКИХ И ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ УСЛУГА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за куповину
објеката и грађевинског земљишта за обављање привредних делатности и вршење
медицинских и васпитно-образовних услуга.

2022.

Трајно
актуелно

3

КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ
ФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање
енергетске ефикасности.

2022.

Трајно
актуелно

4

КОНКУРС
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
ПРЕДУЗЕТНИЦАМА, ЖЕНАМА ОСНИВАЧИМА МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ
КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ МАЊЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђења недостајућих финансијских средстава, са циљем
подстицања привредних активности, повећања нивоа техничке опремљености, бољег
коришћења постојећих капацитета, већег извоза, повећања запослености, и сл.

2017.

Трајно
актуелно

5

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ
ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА „START UP“ ПРОГРАМЕ РАДНО
НЕАКТИВНИХ ЖЕНА И ДРУГИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

 

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава, са циљем
подстицања привредних активности, ефикасности и ефективности привредних
субјеката у области предузетништва у функцији одржавања економских токова и динамизирање одрживог развоја.

2017.

Трајно
актуелно

6

Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава у циљу
стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и
конкурентности, као и подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

7

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних
обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса
предузећа у циљу подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

8

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних
средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у
циљу подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

9

Конкурс
за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије
угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.

2022.

До
искоришћења средстава

10

Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање
реализације пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних
донатора

Развојни фонд АП Војводине

Финансијска подршка ради повећања ефикасности реализације
пројеката.

2023.

До
искоришћења средстава

11

Jавни позив за учешће у Програму финансијске подршке
корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије

 Јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију
партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних
капацитета у креирању и реализацији пројеката.

13.04.2022.

До утрошка
средстава

12

Јавни позив за учешће у програму
подршке развоју конкурентности у 2022. годин
и

Развојна агенција Србије

Унапређење конкурентности,
безбедности и квалитета производа и услуга на тржишту, олакшавање приступа
тржиштима и повећање конкурентности, превасходно малих и средњих предузећа, а
тиме и привреде у целини.

30.12.2022.

31.12.2023.

13

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ
МЕРЕ ОБУКА НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Учешће у финансирању обуке
незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на
конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених НСЗ нема лица са
потребним знањима и вештинама, односно постојећа знања и вештине не
одговарају потребама конкретног радног места.

20.02.2023.

31.12.2023.

14

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ
МЕРЕ ОБУКА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стицања додатних знања и вештина
запосленог ради унапређења компетенција, стицања недостајућих знања,
способности и вештина за потребе процеса рада.

20.02.2023.

31.12.2023.

15

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ
ПРИПРАВНИШТВА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање
незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено средње образовање,
ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање
стручног испита.

20.02.2023.

31.12.2023.

16

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ
ПРИПРАВНИШТВА ЗА МЛАДЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање
незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено високо образовање,
ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног
испита.

20.02.2023.

31.12.2023.

17

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ
СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стицање практичних знања и
вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада
приватном сектору.

20.02.2023.

31.12.2023.

18

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање
незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће
образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за
полагање стручног испита.

20.02.2023.

31.12.2023.

19

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ
УСЛОВИМА У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Послодавац који запосли особу са
инвалидитетом која се запошљава под посебним условима може да оствари право
на рефундацију трошкова

20.02.2023.

31.12.2023.

20

JАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Послодавац који на неодређено
време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на
субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања
радног односа.

20.02.2023.

31.12.2023.

21

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У
2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Субвенција за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији НСЗ.

20.02.2023.

31.12.2023.

22

Јавни позив
за програм акцелерације – Катапулт

Фонд за иновациону
делатност

Унапређење нивоа иновативног
предузетништва и обезбеђивање бољег приступа екстерним изворима финансирања
за раст предузећа, као и повећање броја нових или побољшаних иновативних
производа и услуга на тржишту.

Јул 2023.

16.10.2023.

23

Конкурс
„Велика мала привреда“

Америчка агенција за међународни развој (USAID)

Стварање и јачање окружења које
ће помоћи српским ММСП да се боље интегришу на тржишта високе вредности и
остваре инклузивнији и одрживи развој сектора пољопривреде и прехрамбене
индустрије и производње машина и опреме, са фокусом на области
дигитализације, зелене економије и креативних индустрија.

21.06.2023.

30.04.2024.

24

ЈАВНИ
ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У
ПОСЛОВАЊУ И МЛАДЕ У 2023. ГОДИНИ

Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике
Србије

Укупно расположива бесповратна
средства за реализацију овог програма су 300.000.000,00 динара. Преостали
износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита
Фонда.

17.07.2023.

До утрошка средстава, најкасније
до 31.12.2023.

25

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ
ПРОГРАМА
ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 20
23. ГОДИНИ

 

Министарство
привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије

За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна
средства у износу од 900.000.000,00 динара.

24.07.2023.

До утрошка средстава, најкасније до 31.12.2023.

26

Јавни позив за
учешће у Изазову који је намењен приватним и јавним предузећима,
универзитетима и истраживачким институтима у Републици Србији

Уједињене
нације за развој (UNDP)

Трансфер знања и примена иновативних решења која се
могу користити као одговор на различите развојне изазове и кризне ситуације у
Републици Северној Македонији, Републици Албанији, Црној Гори, и Босни и
Херцеговини.

02.08.2023.

10.10.2023.

27

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру
Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије

Подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.

24.08.2023.

До утрошка средстава,
закључно са 31.12.2023.

28

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у
оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за
женско предузетништво у 2023. години

Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике
Србије

Укупно расположива бесповратна средства за спровођење овог
програма су 600.000.000,00 динара.  Преостали износ инвестиционог
улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.

28.08.2023.

До утрошка средстава

29

Јавни
позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани
трактор

Агенцијa за безбедност саобраћаја

Субвенционисана додела заштитног рама за употребљавани трактор.

29.08.2023.

30.09.2023.

30

 

Јавни
позив за доделу бесповратних подстицајних средстава за подршку развоја
женског предузетништва на територији града Новог Сада у 2023. години

Град Нови Сад-Градска управа за привреду

Стимулација развоја женског предузетништва и унапређења и
побољшања услова пословања жена предузетница на територији

Града Новог Сада.

07.09.2023.

22.09.2023.

31

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском
предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске
опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса
производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години

Покрајински секретаријат
за привреду и туризам

Подршка женском предузетништву кроз реализацију
иновативних идеја, унапређење пословног процеса, подстицање запошљавања и
свеобухватне дигиталне трансформације у АП Војводини.

12.09.2023.

28.09.2023.

32

ЈАВНИ
ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА
И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2023.
ГОДИНИ

Град Нови Сад – Градска управа за привреду

Улагање у опрему ради повећања прихода на пољопривредним
газдинствима винара, пласман сопствених прерађених производа на тржиште,
јачање малих произвођача вина, као и запошљавање руралног становништва.

14.09.2023.

29.09.2023.

33

ЈАВНИ
ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2023. ГОДИНИ

Град Нови Сад – Градска управа за привреду

Субвенције ради оснивања неког облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

06.09.2023.

27.09.2023.

34

Јавни конкурс за доделу
бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове
опреме у 2023. години

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу 

Додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним
друштвима чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из
АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице
локалне самоуправе из АП Војводине.

08.09.2023.

04.10.2023.

35

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПАКЕТA УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

Развојна агенција Србије

Програм стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња
предузећа и предузетнике у 2023. години

18.09.2023.

06.10.2023.