Привредна комора Војводине

јул 12, 2024

јул 12, 2024

Удружење пољопривреде

Удружење пољопривреде Привредне коморе Војводине је основни облик организовања и рада у комори оних чланица коморе чија је основна делатност пољопривреда

Удружење пољопривреде Привредне коморе Војводине обавља следеће послове:

Учествује у организовању јавних расправа на предлоге закона и других прописа из области пољопривреде

Организује сајмове и друге манифестације од значаја за пољопривреду

Организује и обезбеђује услове за договарање и сусрете привредника ради утврђивања и заузимања заједничких ставова и предлога и успостављања пословних веза

Прати и анализира стање у пољопривредној производњи и предлаже мере ради унапређивања услова рада и пословања својих чланова

Заступа интересе чланова Одбора и Групација, водећи рачуна о интересу привреде у целини

Организује и координира предавања, семинара и специјализованих куресева ради усавршавања и обуке чланова који се баве пољопривредном производњом

Обавља и друге послове и задатаке којима се развија и унапређује пословање пољопривреде

Питања из делокруга Удружења разматра и решава Одбор Удружења, као орган Удружења. О питањима која разматра, Одбор Удружења утврђује ставове и доноси одлуке, закључке и препоруке. Покреће иницијативе пред покрајинским органима за уређење питања из области пољопривреде.

Мејл Удружења пољопривреде је: poljoprivreda@pkv.rs

Групације Удружења пољопривреде Статутом Привредне коморе Војводине и Пословником о раду Одбора Удружења пољопривреде омогућено је да се у оквиру Удружења пољопривреде организују групације, као облик деловања свих субјеката који имају исти или сличан пословни интерес и потребу да заједно са другим субјектима, усклађују међусобне односе и обезбеђују заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту. У оквиру Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине формиране су три Групације:

Удруживање виноградара и винара у Групацију у оквиру ПКВ, потекла је од иницијативе једног броја угледних винара, који су сматрали да преко коморског система треба да обезбеде заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

Кроз коморски систем ће се јединствено заступати и штитити интереси чланица Групације произвођача грожђа и вина према државним органима, органима локалне смоуправе и другим институцијама система.

У оквиру коморског система Групација произвођача грожђа и вина ће се укључивати у јавну расправу у поступку доношења закона и других прописа који се односе на положај произвођача грожђа и вина.

У оквиру активности  коморског система у целини, служба Удружења пољопривреде ће у сарадњи са Групацијом произвођача грожђа и вина анализирати мере економске политике и укључивати се у предлагање актуелних мера којима треба да се унапреди пословање произвођача грожђа и вина.

Кроз различите облике активности, (саветовања, семинаре, едукације, сајмове и сл.) Удружење пољопривреде ПКВ ће обезбеђивати услугу организације чланицама Групације произвођача грожђа и вина.

 

Мејл Групације произвођача грожђа и вина: poljoprivreda@pkv.rs

Једна од производних шанси АП Војводине у примарној пољопривреди је традиционална производња без ГМО организама као и органска производња. Предности ове производње су вишеструке зато што ће производи војвођанских пољопривредника бити више вредновани како на нашем тако и на иностраном тржишту. Тражња за органским производима на тржишту ЕУ је велика. Имајући у виду  могућност пласмана на иностарном тржишту, постојала потреба да се у оквиру Удружења пољопривреде оснује Групација за органску производњу.

Групацију чине представници предузећа и произвођачa, који се баве производњом органских производа.

Послови и задаци Групације су:

– Унапређење послова и усклађивање делатности Групације
– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију
– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;
– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

 

Мејл Групације за органску производњу:

poljoprivreda@pkv.rs

Пчелари са територије АП Војводине удружили су се у Групацију у оквиру ПКВ, с циљем да преко коморског система обезбеде заједнички наступ у односу на вођење економске политике и наступ на тржишту.

Групација за пчеларство се бави питањима од интереса за унапређење пословања производње меда.

Послови и задаци Групације су:

– Разматрање и предлагање ставова о питањима од интереса за Групацију

– Разматрање и давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа који се односе на ову делатност, ради унапређења рада и пословања;

– Разматрање других питања од значаја за рад Групације.

РАДОМИР ВЛАЧО – пчелар из Сечња – председник Групације за пчеларство

Мејл Групације за пчеларство:  poljoprivreda@pkv.rs

 

 

Poslednji vesti za udruženje poljoprivrede

Секретар Удружења пољопривреде

Младен Петковић

Секретар Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине

Тел: +381 21 480 38 24
Емаил адреса: mladen.petkovic@pkv.rs

Strategy development

Range of markets

forex

Trade Forex with leverage, sixty currency pairs, fast execution and No Dealing Desk.

indices

Trade 15 Index CFDs and take a position according to your view of the overall market.

metals

Trade gold and silver and take advantage of our advanced platforms and no-deposit-fees policy.

oil range

Trade Brent Crude and WTI light crude oil. No deposit fees.

Trade on the go!