Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Актуелни подстицаји у ПОЉОПРИВРЕДИ 22. април 2024. године

Ред. бр.

Назив подстицаја/конкурса

Институција која додељује подстицај

Кратак опис

Датум објаве

Рок

1.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање куповине пољорпривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредног поседа.

2022.

Трајно актуелно

2.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне пољопривредне механизације и опреме.

2022.

Трајно актуелно

3.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ КАО И НАБАВКУ ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавку пратеће опреме.

2022.

Трајно актуелно

4.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање енергетске ефикасности.

2022.

Трајно актуелно

5.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку репроматеријала у пољопривредној производњи (семенска роба, ђубриво, заштитна хемијска средства, гориво, сточна храна и остали репроматеријал у пољопривреди).

2022.

Трајно актуелно

6.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне опреме.

2022.

Трајно актуелно

7.

КОНКУРС ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма.

2022.

Трајно актуелно

8.

Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју и унапређењу сектора пољопривреде.

2023.

До искоришћења средстава

9.

Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

Развојни фонд АП Војводине

Интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

2023.

До искоришћења средстава

10.

Конкурс за дугорочне кредите за набавку пољопривредне механизације

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју и унапређењу сектора пољопривреде.

2023.

До искоришћења средстава

11.

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење континуитета пољопривредне активности и превазилажење недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности.

2023.

До искоришћења средстава

12.

Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у оквиру ИПАРД програма

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијске подршке пројектима одобреним у оквиру ИПАРД програма.

2023.

До искоришћења средстава

13.

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју туризма.

2023.

До искоришћења средстава

14.

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма суфинансиране од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју туризма.

2023.

До искоришћења средстава

15.

Конкурс за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.

2023.

До искоришћења средстава

16.

Jавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије

Јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и реализацији пројеката.

2022.

До утрошка средстава

17.

Конкурс „Велика мала привреда“

Америчка агенција за међународни развој (USAID)

Стварање и јачање окружења које ће помоћи српским ММСП да се боље интегришу на тржишта високе вредности и остваре инклузивнији и одрживи развој сектора пољопривреде и прехрамбене индустрије и производње машина и опреме, са фокусом на области дигитализације, зелене економије и креативних индустрија.

21.06.2023.

30.04.2024.

18.

 

Оглас за РАЗМЕНУ ДО 19.000 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦЕ РОДА 2023. и 2024. ГОДИНЕ

Републичка дирекција за робне резерве

Размена семенске пшенице за меркантилну пшеницу рода 2023. и 2024. године.

06.09.2023.

И даље

19.

Размена минералног ђубрива као додатна подршка ратарима

 

Републичка дирекција за робне резерве

Подршка произвођачима пред нову сезону сетве.

30.10.2023.

Рок за испоруку меркантилне пшенице је 15.08.2024, а за меркантилни кукуруз

15.11.2024.

20.

Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у изградњу и опремање објеката, као и подизање вишегодишњих производних и матичних засада, у оквиру ИПАРД III програма

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за аграрна плаћања

По једном захтеву, без обзира на укупну вредност предметне инвестиције, корисник може да оствари право на ИПАРД подстицаје у минималном номиналном износу од 20.000 евра и максималном номиналном износу од 1.000.000 евра.

23.02.2024.

24.05.2024.

21.

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2024. години

 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.

28.03.2024.

26.04.2024.

22.

Конкурс за доделу средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у АП Војводини у 2024. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Додатно упошљавање сеоског становништва, упошљавање жена и развој руралног туризма.

28.03.2024.

26.04.2024.

23.

Конкурс за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Повећање шумовитости АП Војводине, побољшање стања шума, унапређивање стања у области заштите шума од пожара, унапређивање отворености шума и унапређивање расадничке производње.

28.03.2024.

за тачке 3, 4, 5 и 6. 31.05.2024.

за тачке 1 и 2. 15.10.2024.

24.

Пријављивање за премију за млеко за први квартал

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Пријаве за премију за млеко се подносе као и до сада –  преко млекара, а постоји и могућност непосредног пријављивања примарних произвођача.

01.04.2024.

30.04.2024.

25.

Конкурс за расподелу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2024. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта, опремање корисника ловишта, праћење стања појединих врста дивљачи у АП Војводини, промоција и унапређење ловства.

06.04.2024.

07.05.2024.

26.

Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих у АП Војводини за 2024. годину

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства у АП Војводини.

 

13.04.2024.

24.05.2024.

27.

Конкурс за кредитну подршку за финансирање инвестција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прерада воћа, грожђа и поврћа у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

30.03.2024.

31.10.2024.

28.

Конкурс за кредитну подршку за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

30.03.2024.

31.10.2024.

29.

Конкурс за кредитну подршку за куповину пољопривредном земљишта до 10 хектара у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

30.03.2024.

31.10.2024.

30.

Конкурс за кредитну подршку за куповину семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за што бољу припрему пољопривредне производње и за постизање оптималних квантитативних и квалитативних приноса.

30.03.2024.

31.10.2024.

31.

Конкурс за кредитну подршку за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

 

30.03.2024.

31.10.2024.

32.

Конкурс за кредитну подршку за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

30.03.2024.

31.10.2024

33.

Конкурс за кредитну подршку за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

30.03.2024

31.10.2024

34.

Конкурс за кредитну подршку за набавку нових система и опреме за наводњавање и опремање бунара у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

30.03.2024

31.10.2024

35.

Конкурс за кредитну подршку за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

 

30.03.2024

31.10.2024

36.

Конкурс за кредитну подршку за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

 

30.03.2024

31.10.2024

37.

Конкурс за кредитну подршку за набавку опреме за сточарске фарме у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

30.03.2024

31.10.2024

38.

Конкурс за кредитну подршку за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2024. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Стварање услова за интензивирање пољопривредне производње и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

30.03.2024

31.10.2024

39.

Расписан јавни позив за субвенције за квалитетна приплодна грла

Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Субвенције за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

15.04.2024.

15.05.2024.

40.

Јавни позив за доделу субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада пољопривредним произвођачима контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2024.

Град Нови Сад

Додела субвенција за трошкове осигурања у износу од 2.500.000,00 динара.

12.04.2024.

До утрошка средстава, а најкасније до  29.04.2024.

41.

Јавни позив за доделу субвенција за трошкове сертификације производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2024. годину

Град Нови Сад

Субвенције за трошкове сертификације пољопривредних производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2024. годину.

15.04.2024.

30.04.2024.

42.

Јавни позив за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за прераду воћа, поврћа, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља и изградњу визуелног идентитета прерађивача на територији Града Новог Сада у 2024. години

Град Нови Сад

Бесповратна средства која се додељују по Јавном позиву износе укупно 6.000.000.00 динара.

16.04.2024.

30.04.2024.

43.

Јавни позив за учешће у финансирању мере обука на захтев послодавца у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Учешће у финансирању обуке незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 29.11.2024.

44.

Јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе послодавца за запосленог у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Стицање додатних и/или недостајућих знања и вештина запосленог, односно компетенција за потребе процеса рада, а у циљу одржања запослења код послодавца.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2024.

45.

Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са средњим образовањем у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у занимању за које је стечено средње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до

29.11.2024.

46.

Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са високим образовањем у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у занимању за коју је стечено високо образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 29.11.2024.

47.

Јавни позив за реализацију мере стицања практичних знања у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Стицање практичних знања и вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 29.11.2024.

48.

Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у занимању за које је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 29.11.2024.

49.

Јавни позив за спровођење радне активације особа са инвалидитетом у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Радно ангажовање особа са инвалидитетом, ради очувања и унапређења радних способности у циљу мотивације и активације, односно радно – социјалне интеграције на тржиште рада.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 29.11.2024.

50.

Јавни позив за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима може да оствари право на рефундацију трошкова.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2024.

51.

Јавни позив за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2024. години

Национална служба за запошљавање

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2024.

52.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2024. године

Национална служба за запошљавање

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији НСЗ.

05.04.2024.

до утрошка средстава, а најкасније до 29.11.2024.