Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Udruženje usluga

Udruženje usluga je osnovni oblik organizovanja i rada u Privrednoj komori Vojvodine granski povezanih članova komore, radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine grane privrede.Članovi komore su organizovani u Udruženju usluga prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju. Prema odluci o organizovanju članova PKV u granska udruženja, u Udruženju usluga organizovani su članovi PKV iz delatnosti: trgovine, turizma, elektronskih komunikacija i informaciono društvo, saobraćaja, bankarstva , osiguranja i drugih finansijskih institucija, kreativne industrije, stručne, naučne i tehničke delatnosti, privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti,komunalne delatnosti .

Udruženje usluga Privredne komore Vojvodine obavlja sledeće poslove:

organizuje i realizuje sednice Odbora udruženja usluga i grupacija

prati i analizira tekuća kretanja u određenom sektoru privrede i zastupa interese i predlaže mere za unapređenje privrednog ambijenta i poboljšanje uslova poslovanja

organizuje javne rasprave na tekst nacrta zakona i podzakonskih akata u saradnji sa resornim ministarstvima

Razmatra i daje obrazložene stavove članova Udruženja organima komore na nacrte zakona i drugih propisa, inicijativa , sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih delatnosti

organizuje posete i nastupe privrede na sajmovima

organizuje poslovne forume i B2B susrete u cilju povezivanja privrednih društava sa potencijalnim partnerima u zemlji i inostranstvu

organizuje edukacije, obuke i druge vidove stručnog usavršavanja

informiše članove udruženja o podsticajnim i kreditnim sredstvima iz domaćih izvora

Odbor udruženja usluga je organ Udruženja usluga koji razmatra i rešava pitanja iz delokruga udruženja koja su od zajedničkog interesa za članove Komore koji pripadaju Udruženju. Odbor udruženja usluga PKV čine predstavnici privrednih društava koja pripadaju delatnostima saobraćaja, trgovine, komunalne delatnosti i turizma.

Odbor udruženja usluga ima 15. članova.

Igor Prlja  JP „ Subotica- trans “ Subotica – predsednik Odbora Udruženja usluga

Grupacije udruženja usluga Grupacija je oblik neposrednog povezivanja članova Komore u okviru Udruženja usluga , radi razmatranja i predlaganja stavova o pitanjima od njihovog interesa, vodeći računa o interesima privrede u celini. Odbor udruženja usluga je doneo Odluku o obrazovanju pet grupacija, jednog Saveta i jedne Sekcije.

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– praćenje propisa iz oblasti TOR-a i aktivno učešće u izradi i donošenju istih

– prikupljanje i objavljivanje informacija iz oblasti TOR-a u cilju obaveštavanja javnosti i sprečavanja zloupotreba

– povezivanje Grupacije sa sličnim ili istim telima i udruženjima u zemlji i inostranstvu

– kroz saradnju sa medijima da se pojača uticaj na javnost i podigne svest o značaju bezbednog transporta opasne robe

-tekuća problematika učesnika u TOR-razmena iskustava iz svakodnevne prakse, predlaganje rešenja u cilju prevazilaženja problema sa kojima se susreću učesnici u TOR

Jelena Hodak, PR“ SAVHEM“ Novi Sad  – predsednica  Grupacije za transport opasne robe

E-mail: grupacijator@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:

-praćenje i analiziranje privrednih kretanja i predlaganje mera za unapređenje uslova rada i poslovanja svojih članova

-predlaganje izmena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata u oblasti trgovine i praćenje efekata njihove primene u praksi

-učestvovanje u javnim raspravama

-predlaže mere poslovne politike koje utiču na poslovanje trgovinskih preduzeća /porezi, cene, kontrole kvalitete, zaštite potrošača, itd.

-podstiče trgovinska preduzeća u traženju novih tržišta, novih kupaca i novog načina rada

Spomenko Đordan,  „OKSA d.o.o. „ Novi Sad – predsednik Grupacije za trgovinu

E-mail: grupacijatrgovine@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:

– Praćenje i analiza poslovanja turističko-ugostiteljske privrede

– Organizovanje poslovnih susreta privrednih subjekata u cilju povezivanja sa privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu

– Organizovanje nastupa na sajmovima u zemlji i inostranstvu i manifestacijama od posebnog interesa za ovu delatnost

– Razmatranje i predlaganje stavova o pitanjima od interesa za Grupaciju

– Razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapređenja rada i poslovanja

– Informisanje privrednih subjekata o mogućnostima korišćenja sredstava iz fondova namenjenih ovoj grani privrede

– Organizuje obuke i treninge u cilju sticanja specifičnih znanja, sposobnosti i veština

– Razmatranje drugih pitanja od značaja za rad Grupacije

Boris Eremić,“ Kompas tourism&travel“ Novi Sad- predsednik Grupacije za turizam i ugostiteljstvo

E-mail: grupacijaturizam@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:

-razmatranje tekuće problematike u radu javno komunalnih preduzeća

-upoznavanje članica grupacije o propisima usaglašenim sa propisima EU

-dostavljanje informacija relevantnih za obavljanje komunalne delatnosti, privatizaciju kao i edukaciju zaposlenih u komunalnoj delatnosti (održavanje stručnih skupova, seminara i sl.)

-razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koji se odnose na ovu delatnost, radi unapredjenja rada i poslovanja

Đorđević Snežana,  JKP „ Zelenilo i čistoća“ Zrenjanin – predsednica Grupacije za komunalno stambenu delatnost

E-mail: grupacijakomunalno@pkv.rs

Poslovi i zadaci Grupacije su:

-unapređenje kvaliteta rada u struci i podizanje nivoa u vođenju poslovnih knjiga privrednih subjekata

-edukacija radnika računovodstvenih agencija

-promovisanje prednosti dualnog školovanja u odnosu na klasično obrazovanje

-aktivno učešće u formulisanju predloga rešenja za promene zakonskih propisa i računovodstvene prakse, kroz angažovanje u javnim raspravama, seminarima i drugim skupovima

-organizacija okruglih stolova i stručnih skupova

Jovan Beara  „ 3D ART“ Novi Sad – predsednik Grupacije za računovodstvene poslove

E-mail: grupacijaknjigovodje@pkv.rs

-Osnovni zadatak ovog Saveta je  podizanje svesti o značaju očuvanja i unapređenja tradicionalnih vrednosti starih zanata, nematerijalnog kulturnog nasleđa Vojvodine.

-Razvoj preduzetništva  postaje sve važniji faktor u ukupnoj privrednoj aktivnosti naše zemlje.

-Savet  svoje aktivnosti usmerava na stvaranje što povoljnijeg ambijenta poslovanja i unapređenja položaja zanatlija i preduzetnika i  promociji njihovih proizvoda i usluga

-Savet otvara mogućnost za zajedničko delovanje u pravcu ostvarivanja osnovne statusne uloge i pozicije kako preduzetnika tako  i njihovih udruženja.

Slavko Novaković , Udruženje samostalnih  zanatlija Novog Sada – predsednik Saveta za zanatstvo, stare zanate i preduzetništvo

E-mail: preduzetnistvo@pkv.rs

-Sekcija je usmerena na praćenje primene propisa, pokretanje inicijativa za njihovo unapređenje, saradnju i dijalog sa Ministarstvom finasija , Narodnom bankom Srbije i drugim nadležnim institucijama i organizacijama sa ciljem unapređenja ambijenta u kome banke , osiguravajuće kuće , društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima posluju čime bi se istovremeno podigao nivo i kvalitet usluge koji je privrednim subjektima potreban.

-Sekcija će omogućiti međusobnu razmenu iskustava i informacija u cilju unapređenja poslovne prakse , praćenje aktuelnih trendova na tržištu, organizacije konferencija, savetovanja, okruglih stolova ,seminara , debata i rasprava po svim aktuelnim pitanjima iz ovog segmenta uslužnih delatnosti.

Dobrivoje Marković „  DDOR Garant Ad „  –  predsednik Sekcije za finansijske i bankarske poslove, osiguranje i penzione poslove i fondove

E-mail: sfbop@pkv.rs

-Sekcija za kreativne industrije ima za cilj da na efikasan način podrži dalji razvoj kreativnog sektora u Vojvodini i da omogući prepoznatljivost i zastupljenost privrednih subjekata i pojedinaca u ovoj oblasti. Rad sekcije se zasniva na kombinovanju elemenata kreativnosti i biznisa u cilju ostvarivanja ekonomskog razvoja i promocije vojvođanske privrede i turističke ponude.

Sekcija za kreativne industrije:

-prati primene propisa i pokreće inicijative za njihovo unapređenje i izmene postojećih zakonskih regulativa

-omogućava međusobnu razmenu iskustava i informacija u cilju unapređenja poslovne prakse

-zastupa interese privrednih subjekata i udruženja iz sektora kreativne industrije

-organizuje konferencije, obuke i seminare, forume i javne rasprave iz oblasti kreativne industrije

E-mail: kreativneindustrije@pkv.rs

Poslednji vesti za udruženje usluga

Sekretar udruženja usluga

Branislav Mamić

Sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine

Tel: +381 21 480 3716
Email: branislav.mamic@pkv.rs

 

Strategy development

Range of markets

forex

Trade Forex with leverage, sixty currency pairs, fast execution and No Dealing Desk.

indices

Trade 15 Index CFDs and take a position according to your view of the overall market.

metals

Trade gold and silver and take advantage of our advanced platforms and no-deposit-fees policy.

oil range

Trade Brent Crude and WTI light crude oil. No deposit fees.

Trade on the go!