Привредна комора Војводине

јун 22, 2024

јун 22, 2024

К О Н К У Р С

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Конкурс је отворен закључно са 09.03.2021.године

Више о Конкурсу, можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=22495

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕНЗИВИРАЊА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИМ РАСПОЛАЖУ ВИСОКО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ, СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ И ОСТАЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ОБРАЗУЈУ УЧЕНИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ ‒ ПУТЕМ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

Конкурс је отворен до 26.02.2021.године.

Више о Конкурсу, можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=22497

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ КОД ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Конкурс је отворен закључно са 12.03.2021.године.

Више о Конкурсу, можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22506

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАНА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Конкурс је отворен до утрошка расположивих средстава, а закључно са 15.10.2021. године

Више о Конкурсу, можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22504

 

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Конкурс је отворен закључно са 12.03.2021.године.

Више о Конкурсу, можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=22501

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Рок за подношење пријава на конкурс са осталом потребном документацијом јесте за тачку 1. закључно са 31.08.2021. године, за тачке 2. 3. и 4. закључно са 30.04.2021. године.

Више о Конкурсу, можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=22493

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕНА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Пријаве на конкурс подносе закључно са 12.03.2021 године.

Више о Конкурсу, можете пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=22499