Привредна комора Војводине

мај 21, 2024

мај 21, 2024

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања услед болести COVID -19 изазване SARS-CoV-2.

Овом уредбом се померају рокови за подношење годишњих финансијских извештаја директних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, завршних рачуна буџета Републике Србије, буџета аутономних покрајина, буџета јединица локалне самоуправе и организација за обавезно социјално осигурање, као и консолидованог извештаја Републике Србије и консолидованих извештаја градова, за 2019. годину.

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства финансија.