Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Актуелни подстицаји намењени привреди на дан 24. децембaр 2021. године

Р. бр. Назив подстицаја/конкурса Институција која додељује подстицај Кратак опис Датум објаве Рок Сектор
1 Инвестициони кредити Фонд за развој Републике Србије Финасирање набавке опреме, машина, постројења, изградње или куповине производног или пословног простора. Трајно актуелно Трајно актуелно Сви
2 Кредити за трајна обртна средства Фонд за развој Републике Србије Кредити за трајна обртна средства потребна за финансирање текућих обавеза. Трајно актуелно Трајно актуелно Сви
3 Гаранције Фонда за развој РС Фонд за развој Републике Србије Гаранције за обезбеђење кредита, односно за обезбеђивање других послова. Трајно актуелно Трајно актуелно Сви
4 Јавни позив за додељивање иновационих ваучера Фонд за иновациону делатност Републике Србије Финансијски подстицај привредним друштвима за сарадњу са научноистраживачким организацијама у области истраживања и развоја. 17.02.2021. До утрошка опредељених средстава Индустрија
5 Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за правна лица и предузетнике 01.01.2021. До искоришћења средстава Сви
6 Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за правна лица и предузетнике 01.01.2021. До искоришћења средстава Сви
7 Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за правна лица и предузетнике 01.01.2021. До искоришћења средстава Сви
8 Конкурс за дугорочне кредите за развој сеоског туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за правна лица и предузетнике 01.01.2021. До искоришћења средстава Услуге
9 Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру Ипард програма РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за правна лица и предузетнике 01.01.2021. До искоришћења средстава Пољопривреда
10 Конкурс за дугорочне кредите за пољоприведу РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за пољопривредна газдинства 01.01.2021. До искоришћења средстава Пољопривреда
11 Конкурс за дугорочне кредите за набавку опреме и система за наводњавање из каналске мреже субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за правна лица и предузетнике 01.01.2021. До искоришћења средстава Пољопривреда
12 Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за пољопривредна газдинства 01.01.2021. До искоришћења средстава Пољопривреда
13 Конкурс за дугорочне кредите за набавку пољопривредне механизације РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за пољопривредна газдинства 01.01.2021. До искоришћења средстава Пољопривреда
14 Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за пољопривредна газдинства 01.01.2021. До искоришћења средстава Пољопривреда
15 Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора РАВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ Кредитна линија за ИПА кориснике 01.01.2021. До искоришћења средстава Сви
16 Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању СТАРТ АП програма радно неактивних жена и младих до 35 година старости са територије АП Војводине Гаранцијски фонд АП Војводине Покретање послова

 

Трајно актуелно Трајно актуелно Производња и услуге
17 Конкурс за

 одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке опреме предузетницама, женама оснивачима малих предузећа и младима до 35 година старости који делатност обављају мање од три године са територије АП Војводине  

Гаранцијски фонд АП Војводине Предузетнице и млади Трајно актуелно Трајно актуелно Сви
18 Конкурс за  одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење oбновљивих извора енергије Гаранцијски фонд АП Војводине Енергетска ефикасност

 

Трајно актуелно Трајно актуелно Сви
19 Конкурс за одобрење гаранција за обезбеђење кредита намењених инвестиционим улагањима у куповину објеката за обављање привредних делатности и вршење медицинских и васпитно-образовних услуга Гаранцијски фонд АП Војводине Куповина објеката

 

Трајно актуелно Трајно актуелно Сви
20 Конкурс за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавку пратеће опреме Гаранцијски фонд АП Војводине Изградња објеката у привреди и пољопривреди Трајно актуелно Трајно актуелно Сви
21 Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке нове опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима, земљорадничким задругама и регистрованим пољопривредним газдинствима Гаранцијски фонд АП Војводине Кредити / Гаранције за финансирање набавке нове опреме Трајно актуелно Трајно актуелно Сви
22 Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење кредита одобрених за финансирање инвестиција у пољопривреди у складу са правилником о ИПАРД подстицајима Гаранцијски фонд АП Војводине Kредити / Гаранције за финансирање инвестиција у пољопривреди Трајно актуелно Трајно актуелно Пољопривреда
23 Конкурс за одобрење гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке репроматеријала у пољопривреди Гаранцијски фонд АП Војводине Kредити / Гаранције за финансирање набавке репроматеријала у пољопривреди Трајно актуелно Трајно актуелно Пољопривреда
24 Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за куповину пољопривредног земљишта Гаранцијски фонд АП Војводине Kредити / Гаранције за куповину пољопривредног земљишта Трајно актуелно Трајно актуелно Пољопривреда
25 Конкурс за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита за набавку нове пољопривредне механизације и опреме Гаранцијски фонд АП Војводине Kредити / Гаранције за финансирање набавке пољопривредне опреме и механизације Трајно актуелно Трајно актуелно Пољопривреда
26 ЈАВНИ КОНКУРС за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2021. години Национална служба за запошљавање Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима може да оствари право на рефундацију трошкова подршке. 02.04.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Сви
27 JАВНИ КОНКУРС за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2021. години Национална служба за запошљавање Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа. 02.04.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Сви
28 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА У АУТОМАТИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ Развојна агенција Србије Унапређење продуктивности, повећање броја домаћих коопераната и повећање коришћења сировина домаћег порекла. 05.07.2021. До утрошка средстава Пољопривреда

Индустрија

29 КОНКУРС ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ (КОНКУРС ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА) УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID–19 Гаранцијскi фонд АП Војводине Стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама банака, под повољнијим условима у односу на тржишне. 22.12.2020. 31.12.2021. Сви
30 КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).

 

11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

31 КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити за куповину система и опреме за наводњавање и бушење бунара. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

32 КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. Максималан износ кредита 40.000 евра. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

33 КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити за куповину пчелињих ројева, нових кошница и опреме за пчеларство. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

34 КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити за куповину нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

35 КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа.

 

11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

36 КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2021 години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити за набавку нових противградних мрежа, стубова, жице и наслона, као и подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада у вишегодишњим засадима воћа и винограда. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

37 КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. Максималан износ кредита 40.000 евра. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

38 КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити за набавку квалитетне телади и прасади за тов. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

39 КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2021 години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредитна средства за куповину  квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза, свиња. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

40 КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2021. години Покрајински фонд за развој пољопривреде Кредити за набавку садница лозних калемова, као и садница јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа, и набавку наслона односно коља. 11.09.2021. До утрошка средстава а најкасније до 31.12.2021. Пољопривреда

 

41 Јавни позив за финансијску подршку новом моделу фискализације МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Програм финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација 15.10.2021. 31.01.2022. Сви
42 ЕБРД и ЕУ подржавају конкурентност малих и средњих предузећа у Србији – Кредитна линија од 5 мил ЕУР Ерсте Банци у Србији за подршку домаћим фирмама ЕБРД И ЕУ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ПРИВРЕДЕ Кредитна линија од 20 милиона евра доступна преко UniCredit Leasing 01.11.2021. До утрошка средстава Сви
43 ПОЗИВ ПРОИЗВОЂАЧИМА ХЛЕБА ЗА КУПОВИНУ БРАШНА ТИПА „Т-500“ ПО СУБВЕНЦИОНИСАНИМ ЦЕНАМА ИЗ РОБНИХ РЕЗЕРВИ Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сви произвођачи хлеба са територије Републике Србије, који су у моменту доношења Уредбе били регистровани за обављање поменуте делатности, заинтересовани за куповину брашна типа „Т-500” по субвенционисаним ценама из робних резерви, могу се пријавити Унији пекара Србије. 23.11.2021. До истека количина брашна Услуге
44 Јавни позив за предлоге пројеката за организације за подршку пословању Министарство за европске интеграције Побољшана конкурентност и отпорност МСП и њихова способност да се опораве од негативног утицаја COVID-19 кроз подршку коју пружају ОПП (организације за подршку пословања). 09.12.2021. 02.02.2022. Рег. развојне агенције, Пословни инкубатори, Кластери, Научни или тех.паркови, Удружења која подржавају пословање предузећа, Привредне коморе, Истраживачки институти, Академске орг.
45 Јавни позив за програм Паметни почетак Фонд за иновациону делатност Подршка најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа. 15.12.2021. 22.02.2022. Сви
46 ОТВОРЕН DEMETER ПОЗИВ-РАЗВОЈ Водич кроз потенцијалне изворе финансирања Област подршке: Пољопривреда и рурални развој, Пољопривреда, шумарство и рибарство, храна и исхрана, остало. Врста подршке:- Бесповратна средства (грант шеме) 17.12.2021. 16.02.2022. Пољопривреда

 

47 Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2022. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за аграрна плаћања Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за: 1) примарну производњу биљних култура у заштићеном простору; 2) примарну производњу воћа и грожђа; 3) примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља; 4) убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља; 5) примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља; 6) обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа; 7) наводњавање биљних култура. 04.01.2022. 28.02.2022. Пољопривреда

 

48 Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У 2022. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за аграрна плаћања Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме: 1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране; 2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака; 3) којом се штити добробит животиња; 4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња; 5) за производњу конзумних кокошијих јаја; 6) за пчеларство; 7) за мужу; 8) за држање, одгој и тов живине. 04.01.2022. 28.02.2022. Пољопривреда

 

49 Позив прехрамбеној индустрији на Експо 2020 Дубаи и GOOLFOOD Привредна комора Србије Учешће на 8. тематској недељи „Пољопривреда и прехрана“ која се, у оквиру Светске изложбе Експо 2020 Дубаи одржава од 12. до 20. фебруара 2022. године. 20.12.2021. 31.12.2021. Пољопривреда

 

50 ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза Развојна агенција Србије Подршка унапређењу извозних потенцијала домаћих привредних друштава, а у циљу повећања прихода од извоза одабраних сектора, уравнотежења платног биланса и унапређења угледа Републике Србије у међународној пословној заједници, као и повећања пласмана домаћих производа на страним тржиштима. 17.12.2021. 17.03.2022. Индустрија
51 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ ПАМЕТНИ ПОЧЕТАК Фонд за иновациону делатност Подршка најперспективнијим тимовима у настојању да валидирају пословне идеје и демонстрирају корисност својих производа/услуга/технологија, кроз развој првог прототипа или минимално одрживог производа (MVP). 15.12.2021. 22.02.2021. Индустрија