Привредна комора Војводине

апр 23, 2024

апр 23, 2024

Privredna kretanja

Informisanje članova i stručne javnosti o aktuelnostima u ekonomskom okruženju jedna je od ključnih usluga Privredne komore Vojvodine.

Služba za privredna kretanja i ekonomske odnose sa inostranstvom kontinuirano pruža informativno-analitičku podršku privrednim subjektima – članovima Komore kao i strukovnim udruženjima, domaćim i stranim investitorima i stručnoj javnosti, u njihovim svakodnevnim poslovnim aktivnostima.Zahvaljujući redovnoj komunikaciji sa privrednim subjektima i internoj bazi podataka, kreiranoj u saradnji sa relevantnim institucijama i privredom, Služba objavljuje redovne ekonomske izveštaje i analize oosnovnim makroekonomskimpokazateljima ekonomskih kretanja u Republici Srbiji i AP Vojvodini, aktuelnim trendovima na međunarodnom finansijskom i robnom tržištu, monetarnim i fiskalnimkretanjima.Detaljan pregled svih vrsta javnih podsticaja po sektorima privrede, na republičkom i lokalnom nivou, kao i drugih instrumenata podrške domaćih i evropskih fondova, takođe je jedan od materijalaod izuzetnog značaja za privrednike.Pregled različitih pogodnosti za investiranje u Vojvodini, Informacije o spoljnotrgovinskoj robnoj razmeni,Vodeći privrednici u Vojvodini, samo su deo informativno-analitičkog opusa Službe za privredna kretanja i ekonomske odnose sa inostranstvom.

Svoje aktivnosti Služba izvodi prema utvrđenoj dinamici i na osnovu konkretnih zahteva,shodno dostupnosti aktuelnih podataka, u skladu sa principima tačnosti i pravovremenosti, a sa ciljem da korisniku usluga pomogne u sagledavanju tekućih i procenjivanju budućih ekonomskih kretanja kao i njihovog uticaja na domaću privredu.

Cilj Službe, kao i komorskog sistema u celini, je pružanje podrške privrednicima kao i podsticanje intenzivnije privredne aktivnosti, kako bi se omogućila makroekonomska stabilnost i sigurnost poslovanja, kao i bolji poslovni i investicioni milje, a posledično i uspešniji nastup vojvođanskih privrednika, kako u zemlji tako i na stranim tržištima.

Služba za privredna kretanja i ekonomske odnose sa inostranstvom dosledno sprovodi politiku kvaliteta i u skladu sa tim će nastaviti da ispunjava potrebe i očekivanja članova Komore i zainteresovanih strana.

* Izvor podataka: Republički zavod za statistiku Republike Srbije

Tekuća privredna kretanja

Dostupne analize iz sledećih oblasti

Kontakt

Maja Zdraveski

Rukovodilac službe za privredna kretanja i ekonomske odnose sa inostranstvom

Tel: +381 21 480 3735

Email: maja.zdraveski@pkv.rs