Привредна комора Војводине

дец 08, 2023

дец 08, 2023

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE I OSNOVICE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ZA 2016. GODINU
(„Sl. glasnik RS“, br. 111/2015)

Član 1
Ovom odlukom utvrđuju se visina i osnovica, kao i način i rokovi plaćanja članarine, koju plaćaju članovi Privredne komore Vojvodine za 2016. godinu.

Član 2
Članovi Privredne komore Vojvodine: privredna društva i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje imovine i lica, i druga pravna lica – članovi Komore sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: članovi Komore) obračunavaju i plaćaju članarinu Privrednoj komori Vojvodine (u daljem tekstu: Komora) po stopi od 0,20%.

Članarinu Komori, po odredbama ove odluke, plaćaju i delovi privrednih društava – ogranci, drugi organizacioni delovi domaćih i stranih pravnih lica koji imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, kao i poslovne jedinice bankarskih organizacija i zajednica osiguranja imovine i lica, koje su upisane ili evidentirane u registar privrednih subjekata, čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a sedište organizacije u čijem su sastavu je van ove teritorije.

Član 3
Osnovicu za obračun članarine čini isplaćena mesečna bruto zarada zaposlenih bez umanjenja po osnovu oslobađanja i olakšica.
Obračun i uplata članarine na osnovicu iz prethodnog stava, uz primenu stope iz člana 2. ove odluke, vrši se prilikom svake isplate zarada.

Član 4
Preduzetnici (zanatske, ugostiteljske, trgovinske i druge radnje) članovi opštih udruženja preduzetnika, plaćaju članarinu tim udruženjima u skladu sa odlukom njihovih organa.
Zemljoradničke zadruge i drugi oblici udruživanja zemljoradnika, nisu u obavezi da plaćaju članarinu iz člana 2. ove odluke, ako obračunavaju i plaćaju članarinu Zadružnom savezu Vojvodine u skladu sa Odlukom Zadružnog saveza Vojvodine.

Član 5
Članarina iz člana 2. ove odluke obračunava se i uplaćuje sa isplatom zarada na tekući račun Privredne komore Vojvodine, 105-800366-69 otvoren kod AIK banke Niš, 355-1000148-88 otvoren kod Vojvođanske banke Novi Sad i 325-9500700023698-08 otvoren kod OTP banke Novi Sad.

Član 6
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i „Službenom listu APV“, a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

 

Оставите одговор